Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

в складі Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут"

Факультет другої вищої та післядипломної освіти

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

Ю.П. Зайченко

 

"____"________2003 р.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

" Інформаційні системи для об"єктів ринкової економіки "

для напрямків підготовки:

8.0804 "Комп"ютерні науки"

спеціальність 8.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2003

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “Інформаційні системи для об"єктів ринкової економіки” відноситься до дисциплін спеціальної підготовки. Предметом курсу є теорія систем баз даних (СБД), на грунті якої створюються сучасні автоматизовані інформаційні системи (АІС) для об"єктів ринкової економіки. Тому грунтовна підготовка в галузі теорії баз даних та інформаційних технологій є конче необхідною для всіх фахівців з інтелектуальних систем прийняття рішень.

Основне призначення курсу полягає у систематичному викладанні та засвоєнні студентами ідей та методів, що використовуються в сучасних та перспективних СБД. Дисципліна базується на знаннях і навичках, які одержали студенти при вивченні слідуючих дисциплін:

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочих навчальних планів за такою формою:

Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Семест.

атест.

Лекцій

Практ.

Лабор.

Індивід СРС

11

108

20

 

8

88

екз

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни передати студентам знання, вміння та навички по створенню математичного, програмного, інформаційного та інших видів забезпечення сучасних інформаційних технологій для об"єктів ринкової економіки, що базуються на використанні баз та банків данних.

Завдання дисципліни в засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок з слідуючих базових питань:

IY. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

IY. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Найменування розділів, тем

Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекц.

Практ.

Лабор

СРС

Розділ 1. Вступ до ІТ

Тема 1.1. Історія, роль і стан інформаційних технологій

Розділ 2. Проектування баз даних

Тема 2.1. Інфологічне проектування бази данних (БД)

Тема 2.2. Даталогічне проектування БД

Тема 2.3. Організація банків даних (БНД)

Тема 2.4. Мови БД та СASE-засоби проектування БД

 

 

2

2

10

 

2

2

2

2

2

2

6

 

2

2

 

2

10

10

78

 

20

20

18

20

 

 

Всього:

108

20

8

88

IY.2. ЛЕКЦІЇ

Розділ 1. Вступ до інформаційних технологій

Тема 1.1. Історія, роль і стан інформаційних систем і технологій

Лекція 1. Основні поняття

 1. Поняття про інформаційні технології (ІТ).
 2. Необхідність автоматизації.
 3. Файлові інформаційні системи (ІС).
 4. Поняття про СУБД та банк данних (БНД).
 5. Підприємство як відкрита система.
 6. Моделювання потоків даних та подій.
 7. Міжнародні стандарти системи IDEF.

Розділ 2. Проектування реляційних баз даних

Тема 2.1. Інфологічне проектування бази данних (БД)

Лекція 2. Моделі данних

 1. Поняття моделі данних (МД).
 2. Сильно і слабо структуровані МД.
 3. Етапи проектування ШС та БД.
 4. Інфологічне проектування.
 5. Модель “сутність-зв”язок”.
 6. Класифікація об”єктів.
 7. Класифікація зв”язків.
 8. Степені зв”язку, залежність по коду, N-арні звязки.

Лекція 3. Реляційна МД

 1. Поняття цілістності БД.
 2. Об”єднання локальних моделей.
 3. Житт”єві цикли об”єктів та їх координація. Аномальні ситуації.
 4. Бізнес-правила.
 5. Поняття реляційної МД (РМД).
 6. Основні поняття РМД.
 7. Механізми реалізації РМД.

Лекція 4. Реляційна алгебра та счислення.

 1. Операціїї реляційної алгебри.
 2. Реляційне счислення.
 3. Групування атрибутів в relasions.
 4. Аналітичний і синтетичний підходи до групування.
 5. Віртуальні атрибути і relasions.
 6. Функціональні залежності.
 7. Нормалізація, нормальні форми (НФ).

Тема 2.3. Організація банків даних (БНД)

Лекція 5. БНД як автоматизована система. Архітектура БНД

 1. Визначення БНД як автоматизованої системи.
 2. Вимоги до БНД
 3. Структура БНД.
 4. Адміністратор БНД.
 5. Переваги БНД над ФІС.
 6. Визначення архітектури
 7. 2-рівнева архітектура БНД
 8. 3-рівнева архітектура БНД.

Тема 2.4. Мови БД. СASE-засоби проектування БД

Лекція 6. мова БД SQL

 1. Історія, роль та значення мови SQL.
 2. Оператори мови SQL.
 3. Проблеми автоматизації проектування БД.
 4. Огляд СASE-засобів автоматизації проектування БД.

 

IY.3. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Метою лабораторних робіт являється опанування студентами конкретних засобів автоматизації проектування БД та СУБД

Розділ 1. Вступ до інформаційних технологій

Лабораторне заняття 1. Аналіз інформаційної технології підприємства

  1. Підприємство як відкрита система.
  2. Моделювання потоків даних та подій.
  3. Дерево задач, життєві цикли об"єктів.

Розділ 2. Проектування реляційних баз даних

Тема 2.1. Інфологічне проектування бази данних (БД)

Лабораторне заняття 2. Модель “сутність-зв”язок”.

  1. Модель “сутність-зв”язок”.
  2. Класифікація об”єктів.
  3. Класифікація зв”язків.
  4. Степені зв”язку, залежність по коду, N-арні звязки.

Тема 2.4. СASE-засоби проектування БД

Лабораторне заняття 3. СASE-засоби проектування БД

Лабораторне заняття 4. Реалізація задач користувача.

 

IY.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Кожний студент розробляє частину АІС по індивідуальному завданню і захищає свій проект. Тему індивідуального учбового завдання студент вибирає за своїм уподобанням, досвідом чи знаннями. Зміст і порядок розробки визначається змістом і календарним планом виконання лабораторних робіт курсу.

 

 

Y. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Лабораторні заняття проводяться за схемою ділової гри "Створення інформаційної системи підприємства", починаючи з 1992-1993 уч.року.

Для оперативного спілкування та інформування студентів створений та використовується сайт www.belani.narod.ru .

 

YI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Дейт К. Введение в системи баз данных. М., 1998.
  2. Ревунков Г.И. и др. Базы и банки данных. М., 1992.
  3. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. М., 1987.
  4. Озкарахан Э. Машины баз данных. М., 1989.
  5. Дунаев С. INTRANET-технологии. М., 1997.
  6. Белостоцкий А.И., Ковальчук-Химюк Л.А.Методические указания к комплексному курсовому проекту по дисциплинам "Программное обеспечение ЭВМ" и "Базы данных и информационные системы", КПІ, 1998.
  7. Вибрані лекції по курсу "Бази даних та інформаційні системи", www.belani.narod.ru .

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ( з Internet)

  1. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных.
  2. Александр Чекалов. Прагматический подход к разработке приложений Web баз данных.
  3. Степанов Ю.Л. Разработка приложений баз данных для СУБД Sybase SQL Anywhere. Санкт-Петербургский филиал Военного университета ПВО
  4. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных, Санкт-Петербургский Государственный институт точной механики и оптики
  5. Кириллов В.В., Громов Г.Ю. Структуризированный язык запросов (SQL).
   Санкт-Петербургский Государственный институт точной механики и оптики
  6. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем.
  7. Кузнецов С.Н. Основы современных баз данных, Центр Информационных Технологий.

 

СПИСОК РОЗРОБНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Программа розроблена доцентом, канд.техн. наук Білостоцьким Анатолієм Івановичем.

Hosted by uCoz