Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

в складі Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут"

Факультет другої вищої та післядипломної освіти

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

Ю.П. Зайченко

 

"____"________2003 р.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

" Розподілені інформаційні системи "

для напрямків підготовки:

8.0804 "Комп"ютерні науки"

спеціальність 8.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2003

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “Розполілені інформаційні системи” відноситься до дисциплін спеціальної підготовки. Предметом курсу є теорія розполілених баз даних (БД), на грунті якої створюються сучасні автоматизовані інформаційні системи (АІС) для об"єктів ринкової економіки. Тому грунтовна підготовка в галузі теорії розподілених баз даних та автоматизованих систем є конче необхідною для всіх фахівців з інтелектуальних систем прийняття рішень і взагалі computer science.

Основне призначення курсу полягає у систематичному викладанні та засвоєнні студентами ідей та методів, що використовуються в сучасних та перспективних АІС та БД. Дисципліна базується на знаннях і навичках, які одержали студенти при вивченні слідуючих дисциплін:

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочих навчальних планів за такою формою:

Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Семест.

атест.

Лекцій

Практ.

Лабор.

Індивід СРС

12

81

10

 6

65

екз

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни передати студентам знання, вміння та навички по створенню математичного, програмного, інформаційного та інших видів забезпечення сучасних інформаційних систем та технологій для об"єктів ринкової економіки, що базуються на використанні розподілених баз та банків данних.

Завдання дисципліни в засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок з слідуючих базових питань:

ІУ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ІУ.1. РОЗПОДІЛНАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

 

Найменування розділів, тем

Розподіл часу

Всього

Лекц

Лаб

Інд

СРС

Семестр 12

81

10

6

65

Розділ 1. Вступ

 

 1. Поняття про інформаційні технології (ІТ).
 2. Необхідність автоматизації.
 3. Поняття про розподілені СУБД та банк данних (БНД).
 4. Технології створення ІС.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Розділ 2. Проектування розподілених баз данних (БД)

 

 1. Поняття МД.
 2. Етапи проектування БД.
 3. Поняття цілістності БД.
 4. Об”єднання локальних моделей.

2

2

26

Розділ 3. Організація БД та захист даних

Тема 3.1. Архітектура БД

 1. Визначення архітектури
 2. Системи запитів.

Тема 3.2. Захист, безпека, секретність

 1. Захист, безпека, секретність данних.
 2. Обовязки адміністратора по захисту данних.
 3. Ідентифікація користувача, захист статистичних данних.
 4. Фізичний захист.

4

2

13

Розділ 4. Об”єктно-орієнтований підхід (ООП) в інформаційних технологіях

Тема 4.1. Механізми ООП.

 1. Механізми ООП.
 2. Обєкти та їх властивості.
 3. Класи, їх характеритстики.

Тема 4.2. Системний аналіз.

 1. Управління подіями.
 2. Загальна технологія створення ІС.
 3. Обстеження і оцінка системи.
 4. Системний аналіз.

 

Тема 6.3. структура інтерфейсу.

 

 1. Базисне програмне забезпечення та його характеристики.
 2. Функціональна структура інтерфейсу.
 3. Словник данних.
 4. Узгоджена цілістність та тригера.

2

2

10

Розділ 7. Шляхи подальшого розвитку інформаційних технологій

6

 

 

ІУ.2. ЛЕКЦІЇ

Розділ 1. Вступ.

Лекція 1

 1. Поняття про інформаційні технології (ІТ).
 2. Необхідність автоматизації.
 3. Поняття про розподілені СУБД та банк данних (БНД).
 4. Технології створення ІС.

Розділ 2. Проектування розподілених баз данних (БД)

Лекція 2

 1. Поняття МД.
 2. Етапи проектування БД.
 3. Поняття цілістності БД.
 4. Об”єднання локальних моделей.

Розділ 3. Організація БД та захист даних

Лекція 3

 1. Визначення архітектури
 2. Системи запитів.

Лекція 4

 1. Захист, безпека, секретність данних.
 2. Обовязки адміністратора по захисту данних.
 3. Ідентифікація користувача, захист статистичних данних.
 4. Фізичний захист.

Розділ 4. Об”єктно-орієнтований підхід (ООП) в інформаційних технологіях

Лекція 5

 1. Механізми ООП.
 2. Обєкти та їх властивості.
 3. Класи, їх характеритстики.
 4. Управління подіями.
 5. Загальна технологія створення ІС.
 6. Обстеження і оцінка системи.
 7. Системний аналіз.
 8. Шляхи розвитку інформаційних технологій для об"єктів ринкової економіки

 

ІУ.3. ПРАКТИЧНІ ЗАЙНЯТТЯ

Головною метою циклу лабораторних робіт є закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок при проектуванні та реалізації автоматизованих інформаційних систем.

 

ЗАЙНЯТТЯ 1.

Аналіз задач коритувача.

ЗАЙНЯТТЯ 2.

Аналіз та проектування БД.

ЗАЙНЯТТЯ 3.

Організація реалізації проекту ІС

 

IY.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Кожний студент розробляє частину АІС по індивідуальному завданню і захищає свій проект. Тему індивідуального учбового завдання студент вибирає за своїм уподобанням, досвідом чи знаннями. Зміст і порядок розробки визначається змістом і календарним планом виконання практичних занять курсу.

 

У. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

 1. Дейт К. Введение в системи баз данных. М., 1998.
 2. Ревунков Г.И. и др. Базы и банки данных. М., 1992.
 3. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. М., 1987.
 4. Озкарахан Э. Машины баз данных. М., 1989.
 5. Дунаев С. INTRANET-технологии. М., 1997.
 6. Белостоцкий А.И., Ковальчук-Химюк Л.А.Методические указания к комплексному курсовому проекту по дисциплинам "Программное обеспечение ЭВМ" и "Базы данных и информационные системы", КПІ, 1998.
 7. Білостоцький А.І. Computer science. Інформаційні технології. www.belani.narod.ru 2000.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ( з Internet)

  1. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных.
  2. Александр Чекалов. Прагматический подход к разработке приложений Web баз данных.
  3. Степанов Ю.Л. Разработка приложений баз данных для СУБД Sybase SQL Anywhere. Санкт-Петербургский филиал Военного университета ПВО
  4. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных, Санкт-Петербургский Государственный институт точной механики и оптики
  5. Кириллов В.В., Громов Г.Ю. Структуризированный язык запросов (SQL).
   Санкт-Петербургский Государственный институт точной механики и оптики
  6. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем.
  7. Кузнецов С.Н. Основы современных баз данных, Центр Информационных Технологий.

 

Навчальну програму розробив

к.т.н., доц. А.І.Білостоцький 

Hosted by uCoz