Для облегчения выбора темы дипломного проекта и руководителя от кафедры привожу:

"Извлечение из приказа о темах дипломного проектирования по кафедре прикладной математики НТУУ"

Н А К А З У Ю:

Затвердити теми дипломних проектів і керівників дипломного проектування випускників факультету прикладної математики 2003 р. /денне навчання/

№№

Тема дипломного проекту

Прізвище, ім‘я та

по-батькові керів-

ника, посада

1.

Група КМ-71

Інтерактивна система управління

підприємством “БЄСТ-ПРО”.

Підсистема управління готельним

бізнесом.

Доцент

Маслянко П.П.

2.

Інтерактивна система управління

підприємством “БЄСТ--ПРО”.

Підсистема управління авто-

транспортом.

Доцент

Маслянко П.П.

3.

Проектування і реалізація компі-

лятора та створення мові опису

правил для машин кліткових

автоматів

Доцент

Росошинський

Д.О.

4.

Розробка інформаційно-аналітич-

ної системи контролю руху про-

дукції до кінцевого споживача

Асистент

Ковальчук-Хімюк

Л.О.

5.

Розробка підсистеми “Агроном”

для інтенсифікації використання

земельних ресурсів в фермерсь-

кому господарстві

Ст.викладач

Ладогубец Т.С.

6.

Система управління проектами по

розробці програмного забезпе-

чення. Підсистема управління

часом.

Асистент

Громова В.В.

7.

Розробка підсистеми апроксимації

реології полімерів для використа-

ння в системах проектування агре-

гатів з переробки полімерів

Асистент

Ковальчук-Хімюк

Л.О.

 

8.

Побудова фрактальних контурів

зображень методом генератора

псевдовипадкових чисел

Доцент

Клименко В.О.

9.

Розробка інтерпретатора для

машин кліткових автоматів та

створення правил дифузійних

процесів

Доцент

Росошинський

Д.О.

10.

Моделювання процесів нагріву та

проплавлення при лазерному зва-

рюванні та термообробці металів

малих товщин

Асистент

Ковальчук-Хімюк

Л.О.

11.

Розробка інформаційної системи

і системи аналітичної обробки ін-

формації рекламної газети

Доцент

Білостоцькій А.І.

12.

Система управління проектами по

розробці програмного забезпе-

чення. Підсистема управління ри-

зиками.

Асистент

Громова В.В.

13

Розробка інформаційної системи

електронного магазину

Доцент

Ладогубець Т.С.

14.

Розробка підсистеми керування

рухом матеріальних і технічних

ресурсів в АСК “Гіпермаркет”

Асистент

Мальчиков В.В.

1.

Група КМ-72

Моделювання і оптимізація тран-

спортної пропозиції

Професор

Дробишев Ю.П.

2.

Розробка автоматизованої картографічної системи

Доцент

Соколова Н..А.

3.

Розробка системи швидкої переда-

чи повідомлень із статистичним

прогнозування ії трафіка

Доцент

Олефір О.С.

4.

Стійке оцінювання статистичних

моделей при нестандартних і не-

лінійних формах факторного

простору

Професор

Дробишев Ю.П.

5.

Розробка автоматизованої

підсистеми розподілу запитів

в процесинговій системі

Ст.викладач

Голуб О.Т.

6.

Розробка контролера вбудованих

каналів станції STM-1

Доцент

Соколова Н.А.

7.

Розробка вбудованого інтерп-

ретатора мови програмування

“SCHEMА”

Доцент

Росошинский Д.ОО

8.

Розробка сервера розподілених

обчислювань локальної мережі.

Модуль розподілених обчислю-

вань.

Асистент

Ковальчук-Хімюк

Л.О.

9.

Розробка сервера розподілених

обчислювань локальної мережі.

Модуль масштабування.

Асистент

Ковальчук-Хімюк

Л.О.

10.

Розробка автоматизованої системи

документообігу на автотрейдінго-

вому підприємтві

Ассистент

Громова В.В.

11.

Розробка автоматизованої системи

створення ITERNET-сторінок

Ст.викладач

Голуб О.Т.

12.

Розробка системи забезпечення

безпеки інформаційних транзакцій

у розподілених обчислювальних

мережах

Доцент

Макаров С.М.

13.

Розробка системи прийняття ріше-

ння для роботи на міжбанківсько-

му ринку валют FOREX

Доцент

Росошинский Д.О.

14.

Розробка інформаційної техноло-

гії моніторінга грошових оборот-

них засобів підприємства

 

Доцент

Маслянко П.П.

15.

Розробка програмного комплексу

для моделювання обчислювальних

систем на основі мереж Петрі.

Моделювання роботи процесорів.

Доцент

Волкогон В.П.

16.

Розробка програмного комплексу

для моделювання обчислювальних

систем на основі мереж Петри.

Моделювання протоколів у мере-

жах ЕОМ.

Доцент

Волкогон В.П.

17.

Прогнозування відвідування

сайта з допомогою аналізу

часових рядів

Доцент

Чертов О.Р.

18.

Розробка системи автоматизованого проектування монолітних

конструкцій

Доцент

Білостоцкий А.І.

19.

Розробка системи моделювання

ландшафту місцевості

Асистент

Мальчиков В.В,

20.

Імітаційне моделювання систем

масового обслуговування на

основі марковских процесів

Доцент

Волкогон В.П.

1.

Група КМ-73

Математичні методи стиснення

звуку в звукових картах

персональних комп’ютерів

Асистент

Громова В.В.

2.

Розробка платформи для оновле-

ння веб-сайтів в INTERNETi

Доцент

Волкогон В.П.

3.

Розробка автоматизованої системи

управління підприємством дист-

риб’юції сільсько-господарського

обладнання

Доцент

Макаров С.М.

4.

Розробка підсистеми управління

лісовим господарством регіону

Доцент

Маслянко П.П,

5.

Математичне моделювання

розривних зусиль у стрічковому

конвеєрi .

Ст.викладач

Голуб О.Т.

6.

Розробка компонент підсистеми

візуалізації бойової обстановки

театру військових дій

Доцент

Маслянко П.П.

7.

АС керування запасами для під-

приємства роздрібної торгівлі

Ст.викладач

Голуб О.Т.

8.

Математичне моделювання роз-

повсюдження радіонуклідів у річ-

них системах для розрахунку

дозовіх впливів

Професор

Молчанов О.А.

9.

Розробка програмного комплексу

контролю вхідних та вихідних

даних автоматизованої системи

“Перепис-2001”.

Інтерпретатор правил контролю

показників переписних документів

Доцент

Чертов О.Р.

10.

Автоматизована система управлі-

ння комерційним підприємством

Доцент

Маслянко П.П.

11.

Автоматизована система аналізу і

проектування комп’ютерних ме-

реж для малого і середнього біз-

несу

Ст.викладач

Голуб О.Т.

12.

Розробка програмного забезпече-

ня розрахунку нестаціонарного

розповсюдження забруднюючих

речовин у донних відкладеннях

Доцент

Клименко В.О.

13.

Розробка програмного комплексу

контролю вхідних та вихідних

даних автоматизованої системи

“Перепис-2001”.

Інтерпретатор правил контролю

вихідних таблиць.

Доцент

Чертов О.Р.

14.

Розробка системи прийняття рі-

шень при рефлексійному управ-

лінні

Професор

Таран Т.А,

15.

Розробка автоматизованої інфор-

маційної системи збору та оброб-

ки звітів співробітників міжна-

народної організації

Доцент

Білостоцький А.І.

16.

Проектування та реалізація під-

системи взаємодії з міжнародною

службою розшуку

Доцент

Білостоцький А.І.

17.

Інтерактивна система обліку для

СП “Музей мистецтв “Гелос”

Ст.вікладач

Голуб О.Т.

 

 

 

 

Hosted by uCoz