ПАМ'ЯТКА КЕРІВНИКОВІ ВИПУСКНИМИ ДИПЛОМНИМИ РОБОТАМИ ФПМ

Терміни видачі завдання на дипломне проектування

денна Форма:

    ОКР "Бакалавр" - 15 листопада (7 семестр)

    ОКР "Спеціаліст" - 5 вересня (11 семестр)

    ОКР "Магістр" - 1 листопада (9 семестр) заочна Форма:

    ОКР "Бакалавр" - ЗО січня (8 семестр)

    ОКР "Спеціаліст" - 5 лютого (12 семестр)

    ОКР "Магістр" - 5 лютого (10 семестр)

Обсяг випускної дипломної роботи

    ДП (ДР) бакалавра:

-    пояснювальна записка - 50-70 стор.,

-    креслення - не менше 4 аркушів (А1).

    ДП (ДР) спеціаліста:

-    пояснювальна записка - 80-100 стор.,

-    креслення - не менше 6 аркушів (А1).

    ДР магістра (магістерська дисертація):

-    пояснювальна записка - 80-100 стор.,

-    плакати - не менше 6 аркушів (А1).

Загальні вимоги до оформлення випускних дипломних робіт

    Мова - українська.

    Формат аркушів - А4,

    ШрифтTimes New Roman 14 пунктів,

    Міжрядковий інтервал -1,5 лінії.

Вимоги до оформлення ДП (ДР) бакалавра / спеціаліста

    Титульний аркуш (форма ДП-2),

    Завдання на дипломне проектування (форма ДП-3),

    Календарний план-графік (форма ДП-4),

    Анотація українською, російською та англійською мовами,

    Опис альбому (для ДП),

    Технічне завдання (для ДП).

    Пояснювальна записка,

-    Зміст,

-    Перелік скорочень, умовних позначень, термінів,

-    Вступ,

-    Основна частина,

-    Висновки,

    Список використаних літературних джерел;

    Додатки.

Вимоги до оформлення ДР магістра

    Титульний аркуш (форма ДП-2),

    Завдання на дипломне проектування (форма ДП-3),

    Календарний план-графік (форма ДП-4),

    Реферат українською, російською та англійською мовами,

    Зміст,

    Перелік скорочень, умовних позначень, термінів,

    Вступ,

    Основна частина,

    Висновки,

    Список використаних літературних джерел,

    Додатки.

Вимоги до реферату

    Обсяг - 200-500 слів.

    Мова - українська, російська, англійська.

    Має містити розділи:

-    Актуальність теми,

-    Об'єкт та предмет дослідження,

-    Мета роботи,

-    Методи дослідження,

-    Наукова новизна,

-    Практична цінність,

-    Апробація роботи,

-    Структура та обсяг роботи,

-    Ключові слова.

У відгуку керівника має зазначатись:

    головна мета ДП (ДР),

    на замовлення або в інтересах якої організації виконаний ДП (ДР).

    ступінь відповідності виконаного ДП (ДР) завданню

    рівень підготовленості дипломника до прийняття сучасних рішень,

    рівень професійних умінь та знань дипломника,

    особисті здобутки дипломника,

   оформлення патентів, участь у конференціях, публікація в наукових журналах тощо,

    відповідність якості підготовки дипломника вимогам ОКХ і можливість присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації.

У рецензії має зазначатись:

    відповідність ДП (ДР) затвердженій темі та завданню,

    актуальність теми,

    реальність ДП (ДР) - його виконання на замовлення підприємств, за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо,

    глибини обґрунтування прийняття рішень,

    ступінь використання сучасних досягнень науки та техніки,

    оригінальність прийнятих рішень та отриманих результатів,

    правильність проведених розрахунків і прийнятих рішень,

    наявність і повнота експериментального (математичного) підтвердження прийнятих рішень,

    якість виконання ПЗ, відповідність оформлення ПЗ та креслень діючим стандартам,

    можливість впровадження результатів ДП (ДР),

    недоліки ДП (ДР),

    оцінка ДП (ДР) за 4-бальною системою і можливість присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації.

ФПМ, 2008р.

Hosted by uCoz